1980-90

Avontuur & Architectuur

Atelier – Onderwijs – Engagement – Publicaties

________________________________________________________

Verbeelding is belangrijker dan kennis

(Albert Einstein)

“Gezegd kan worden dat Hagemans stijl een zoektocht is naar de integratie en synthese van de ‘klassieke’ Europese traditie met de ‘moderne kunst’; naar de illusie van een driedimensionale werkelijkheid, gevangen op een plat vlak in samengang met de ‘eigen’ schoonheid van vormen en kleuren. In dit werk is ook zichtbaar dat Hageman Aziatische met Europese elementen verweeft, waarmee zijn werk een ontmoetingsplaats is tussen oost en west.
Zijn streven naar synthese van klassieke, met moderne, met oosterse invloeden resulteert in de plaatsing van klassieke waarden in eigentijds licht.”

(Doreanne Donders, historica).

_________________________

.

.

________________________________

Atelier Pelsterstraat

Begin tachtiger jaren volgt een terugkeer naar Europa, naar de ‘eigen’ schilderkunstige traditie van ‘strijklicht gevangen in olieverf’. Maar het idee van de synthese blijft overheersend en al schilderend blijft het de vraag: hoe combineer je de oude met de moderne schilderkunst?

Het erotisch landschap

De anatomische les -/- Erotische landschappen

De tekeningen van het grillige vulkanische landschap van Cappadocië worden uitgewerkt in een serie ‘Erotische landschappen’ in traditioneel Europese trant (het landschap is van zichzelf al vervreemdend genoeg).

Gezichten van Azië

En een andere vraag is: Hoe verbind je oost met west…

Anders gezegd, hoe speel je met culturele identiteiten?

Selfies

Zelfportret als Lord Shiva -/- Zelfportret als Soepschildpad

Zonder de eigen identiteit te verliezen?

_________________

Zodiac

_________________

Wellicht door je te verdiepen in sterrenbeelden?

Of andere vormen van esoterica?

_________________________

Rockin’ Kimono’s

‘Oude’ schilderkunst is de illusie van een driedimensionale ‘werkelijkheid’ op een plat vlak.
‘Moderne’ kunst is de autonomie van vorm en van kleur.

In de serie ‘Rockin’ Kimono’s’ werd de ‘klassieke illusie’ verbonden met autonome toepassingen.

Het twee- met het drie-dimensionale, de figuratie met de abstractie.

Grafiek

Verwerkt de tekeningen van Cappadocië niet alleen in schilderijen, ook in etsen.

Maakt voor de ‘Bevrijdingsmanifestatie’ Groningen een zeefdruk: ‘Hommage’ (exposities o.a. Groninger museum en diverse provincie-hoofdsteden), alsmede een ‘Nieuwjaarsprent’ (linosnede) voor de WWK.

Strips

Armadillo

Armadillo is oorspronkelijk opgezet als geïllustreerde partituurbladen voor de componist Sytze Smit, maar is later omgebouwd tot graphic novel.

Het is getekend in vier delen: Gorgo, Harpiya, Sphinx en Sirene, elk deel gaat over een andere verhouding tussen man en vrouw, met het Gilgamesh-epos als verhalend contrapunt en geïllustreerd door verzen.

In elke vrouw zit een godin
Die haar gevoelen draagt
Vruchtbaar, krols van zin
Deels jaagster, schuwe maagd
(Iets wat dubbelzinnig is)…

Gaardenix

Tekent voor het tijdschrift “Muziek & Dans” de satirische strip “De Muze Gaardenix” met de toenmalige minister van Cultuur, Gardeniers-Berendse in de hoofdrol.

Bereist Europa, Turkije en Egypte,

Maar de meest inspirerende plek bleek Rodellar in de Pyreneeën.

Ontwerpt huisstijl en posters voor het Volkenkundig Museum ‘Gerardus vd Leeuw’ in Groningen

De relatie tussen beeldende kunst en architectuur is weliswaar zo oud als de mensheid, maar is in de na-oorlogse jaren lelijk in de verdrukking geraakt, althans het stadsbeeld is er niet fraaier op geworden.
Om mogelijkheden te verkennen wordt een complete stad ontworpen, ergens in de toekomst gebouwd op eilanden in de Waddenzee:

De beschrijving van de Vrijstaat Rottum.   

___________________________________________________

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 01-Rottum-opbouw-1.jpg

Eilanden en opbouw van Rottum


Rottum is gebouwd door vijf verschillende architectuur-scholen binnen een industriële bouwwijze met gestandariseerde maten, gebaseerd op de Rotse Voet (33 1/3 cm) – wat zowel het metrieke als het 60-tallig stelsel toestaat..

De Postantieke School baseert zich op de gelijkzijdige driehoek, zeshoek en cirkel;
De Harde School gaat uit van vierkanten en rechthoeken;
De Vrije School zet in op parabolen, ellipsen en vrije bochten;
De Gulden School op de Gulden Snede en overigens op vijf- en andere veelhoeken
Antarchis tenslotte is geen school, maar een societeit waarin architecten elkaar ontmoeten en in crossovers allerlei mengvormen tot en met bizarre ideeën ontwikkelen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 02-Postantieke-School-1024x468.jpg

De Postantieke School: het Centrale Bad

Een verbindend verhaal dient om de ideeën toegankelijk te maken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03-De-Harde-School-1.jpg

De Harde School: de Grote Markt

Daarin maakt de Marokkaanse ontdekkingsreiziger Ibn Battuta – na de apocalyptische ‘Grote Storing’ die de mensheid nagenoeg had uitgeroeid – een avontuurlijke reis naar de onbekende kusten van de Noordzee.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 04-De-Vrije-School.jpg

De Vrije School: De Dom en het Hermetenpark

Aangeland in Rottum maakt hij kennis met een gesjeesde architect, Adolf Loose, die de plaatselijke bouwkunst van zure commentaren voorziet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 05-De-Gulden-School-1024x475.jpg

De Gulden School: het Stadhuis

Intussen ontmoet Ibn Battuta niets dan moeilijkheden in een vreemde cultuur, waar de gastvrijheid niet in tel is, waar alles om belangen draait en waar voetbalsupporters het geweld niet schuwen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 06-Antarchis.jpg

Antarchis: de Bijstand

Maar dank zij zijn ondernemende Harem en met de steun van een duister Islamitisch genootschap – de Karakoyun – weet hij zich er doorheen te slaan.

___________________________________

.

.

___________________________________

.

Coördineert in 1984 de openingsmanifestatie rond de nieuwbouw van de Academie Minerva’  met een groot aantal lezingen, toneelvoorstellingen, symposia, tentoonstellingen, plus een koninklijke opening.

Organisatie

Initieert binnen- en buitenschoolse (Postacademiale) leergangen ‘Kunst in Opdracht’ voor Academie Minerva, deels in samenwerking met de Academie v Bouwkunst.
Is vanaf 1986 coordinator van alle deeltijdse opleidingen.
En geeft intussen nog steeds les in modeltekenen en anatomie.

Activist

De Academie Minerva kende zelfbestuur: het bevoegd gezag was de Academieraad, waarin docenten, studenten en personeel zitting hadden, de directie was uitvoerder, en dat werkte allemaal prima. Het bezorgde Minerva zelfs een unieke positie onder de kunstacademies met een tweesporenbeleid: klassiek traditioneel naast modern-experimenteel. Maar zo’n vrijplaats mocht van overheidswege niet duren.
Maakt daarom illustraties voor het pamflet ‘De Frankenstein-constructie’ (auteur D. Kraaijpoel, uitgever Academie Minerva) in het verzet tegen een fusie van de academie met andere H.B.O.-instellingen tot de Rijkshogeschool Groningen.

De Frankenstein-constructie

_______________________________________

.

.

_______________________________________

In de jaren 1980 verhardde de tijdgeest. Tot dusver hielden twee maatschappelijke stromingen elkaar min of meer in evenwicht: een idealistische – gedreven door sociale bewogenheid – die streefde naar vrede, tolerantie, maatschappelijk welzijn, het rechtvaardig delen van geld en goederen, naast een materialistische – met egoïsme als uitgangspunt – waarin alle maatschappelijke waarden werden gezien als kostenpost.
De materialistische stroming won de strijd en de samenleving mondde uit in een overdadige, maar kwalitatief arme consumptiemaatschappij, in een spilzieke wegwerpcultuur en in de massale vervuiling van de aardbol inclusief haar atmosfeer.

De culturele gevolgen logen er ook niet om: eerst moesten symfonie-orkesten fuseren, vervolgens kunstvakopleidingen. In 1987 sneuvelde de BKR.

Adviseur

Is vanaf 1986 opnieuw betrokken bij de BBK (voorzitter Frits Linnemann), nu als adviseur en is tevens lid van de Fondsraad van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst. Weet in die functie nog wat brokstukken te redden, waaronder de ‘beroepskostenvergoedingen’ later basisstipendia). En krijgt het samen met Frits voor elkaar dat beoordelingscommissies worden samengesteld op basis van representativiteit (o.a. op demografische gronden). Subsidies spreidden zich vrij redelijk over het land, totdat beiden uit de Fondsraad stapten. Prompt werd het oude coöptatiestelsel weer ingevoerd en vloeiden de meeste gelden naar Amsterdamse kringen.

Is daarnaast lid van de adviescommissie kunstopdrachten Rijksuniversiteit Groningen, en voorzitter van de kunstcommissies ‘nieuwbouw Academie Minerva’ en ‘nieuwbouw Conservatorium’.

Ateliers

Is bestuurslid en vanaf 1986 voorzitter (en onbezoldigd directeur) van de Stichting WWK, en beheert ca 80 ateliers in 7 panden. Steekt een hoop op over bouwzaken en in het bijzonder over al het achterstallig onderhoud wat, samen met de panden, door de gemeente was overgedragen.

________________________________________

.

.

_______________________________________

Beleidstukken

Schrijft voor de BBK de nota’s “de Kunstenaar te Appelscha” (m.b.t. regionale geldstromen) en “Inkomenspositie beeldende kunstenaars” (hierop volgt een evaluatie door het ministerie van Cultuur (WVC) in 1988 m.b.t. de geldstromen beeldende kunst); “De kwaliteit van het beleid”  n.a.v. diezelfde WVC-evaluatie 1988; (uitg. BBK, een analyse van de effecten van de geldstromen WVC) en de Discussienota “Structuur & avontuur”,over de organisatie van (vooral) het decentrale beeldende kunstbeleid(dit leidt tot studiedagen o.a. te Haarlem, Deventer en Maastricht).

.

Click here to open PDF: Rottum Boek I

Click here to open PDF: Astrologische verjaarskalender

Click here to open PDF: a chapter of Armadillo

.

.

Click here to open video: Cappadocië in 1980